Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Lázně Kynžvart
Lázně Kynžvart
Město Lázně Kynžvart Město Lázně Kynžvart

Město Lázně Kynžvart se nachází v chebském okrese Karlovarského kraje, uprostřed trojúhelníku lázeňských měst Karlovy Vary, Mariánské Lázně a Františkovy Lázně. Dominantou města je na západním svahu položená lázeňská čtvrť, která vděčí za svůj vznik třem darům přírody: blahodárnému klimatu, minerálním pramenům a ložiskům slatiny v okolí.

Zobrazit více

Městská knihovna

Adresa

 • Budova městského úřadu
 • nám. Republiky 1

Kontakt

 • Knihovnice: Bc. Romana Kováčíková
 • Tel.: 724355412
 • E-mail: knihovna@laznekynzvart.cz
 • Zřizovatel: Město Lázně Kynžvart, nám. Republiky 1, Lázně Kynžvart
 • IČO: 00254029

Otevírací doba:

 • Pondělí a středa: 8:00-11:00 12:00-17:00
 • Čtvrtek: 8:00-11:00 12:00-14:30

Odkazy:

LetákKontakt

Výpůjčky knih - výpůjčky knih čtenářům z vlastního knihovního fondu, který k 31.12.2020 čítá 6.202 titulů (beletrie, naučná literatura a beletrie a naučná literatura pro děti a mládež).

K dispozici je také 8 titulů periodik - 100+1, Flóra na zahradě, 5x krimi Stalo se, Krimi Jedním dechem, Přisně tajné, Krimi Signál, Sluníčko a Mateřídouška. Všechna periodika jsou k zapůjčení domů.

Meziknihovní výpůjční služba (MVS) - možnost objednání knih z jiné knihovny, pokud knihy nejsou v našem knihovním fondu

Kopírování a tisk - kopírování černobíle a barevně A4, A3, jednostranné, oboustranné (viz Ceník)

Internet pro veřejnost - v knihovně je k dispozici 1 PC pro veřejnost

Prodej

 • Turistické známkové místo
 • Turistické vizitky (Wander book, Wander Card)
 • Pohledy Lázní Kynžvartu, magnetky
 • kniha Okolí Mariánských Lázní na starých pohlednicích
 • (viz Ceník)

Ceník placených služeb v Městské knihovně v Lázních Kynžvartu

1. Zápis uživatele činí:

 • děti 20,- Kč (registrace do 15 let v doprovodu zákonného zástupce)
 • dospělí 50,- Kč
 • lázeňští hosté 20,- Kč
 • senioři 30,- Kč

2. Roční poplatek uživatele:

 • děti 20,- Kč
 • dospělí 50,- Kč
 • senioři 30,- Kč

3. Poplatek z prodlení: za každý den následující po skončení stanovené lhůty 1,- Kč.   

4. Upomínka - vrácení dokumentu:

Děti

 • první 10,- Kč
 • druhá 20,- Kč
 • třetí 30,- Kč

Dospělí

 • první 20,- Kč
 • druhá 40,- Kč
 • třetí 60,- Kč

5. Ztráta průkazu uživatele v období jeho platnosti:

 • děti 5,- Kč
 • dospělí 10,- Kč

6. Využívání Internetu: poplatek není účtován – pouze tisk

7. Použití tiskárny: 1 strana formátu A4 – černobíle   3,- Kč

8. Kopírování:

Formát A4

 • čb - jednostranně    3,- Kč
 • barevně - jednostranně    6,- Kč                                   
 • čb - dvoustranně     5,- Kč
 • barevně - dvoustranně   12,- Kč

Formát A3

 • čb - jednostranně 6,- Kč
 • barevně - jednostranně 10,- Kč
 • čb - dvoustranně 12,- Kč
 • barevně - dvoustranně 20,- Kč

9. Ztráta knihy: cena dokumentu + 100,- Kč

Turistické známkové místo (www.turisticke-znamky.cz)

 • Kynžvartský hrad, No. 2133 30,- Kč

Turistické vizitky (www.turisticky-denik.cz)

 • Naučná stezka Kladská, No. 1917 15,- Kč
 • Hrad Kynžvart, CZ 4397 12,- Kč
 • Lázně Kynžvart, No. 2533 12,- Kč
 • Zámek Kynžvart, No. 1009 12,- Kč
 • Minerální pramen Tereza, CZ 4396 12,- Kč
 • Dyleň, CZ 5122 12,- Kč
 • Kostel narození sv. Jana Křtitele ve Vysoké, CZ 5507 12,- Kč
 • 50. výročí Pražské jaro 20,- Kč
 • 100. výročí vzniku Československa 20,- Kč
 • Turistický deník 50,- Kč
 • Pohled LK 10,- Kč
 • Magnetka LK 20,- Kč
 • Karta českého turisty, č. 0566 25,- Kč
 • Okolí Mariánských Lázní na starých pohlednicích (kniha)  220,- Kč

V souladu se zřizovací listinou Městské knihovny v Lázních Kynžvartu, schválenou zastupitelstvem města ze dne 19. 6. 2006, třetí zasedání a usnesení č.26   – Město Lázně Kynžvart podle § 4, odst.6.Zákona

Č.257/2001 Sb. (knihovní zákon), vydává tento knihovní řád.

Knihovna je knihovnou základní ve smyslu § 3 a 12 zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon) a je zřízena za účelem poskytovat rovným způsobem všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické a informační služby (dále jen služby) vymezené v § 2,4, a 14 knihovního zákona.

Čl.1

 1. Uživatel je povinen řídit se knihovním řádem a respektovat případná omezení uvedená v návštěvním řádu knihovny nebo sdělená odpovědným zaměstnancem.
 2. Uživatel je povinen respektovat všechna práva autorská a práva s nimi související.
 3. Všechny služby MK uživatel může využívat jen k účelům, které jsou v souladu s posláním MK, a způsobem, který není na újmu činnosti MK a práv ostatních osob.
 4. Uživatel je povinen se v knihovně chovat vůči svému okolí ohleduplně, zejména zachovávat klid a v prostoru knihovny nic nepoškozovat. Uživatel nesmí ostatní ohrožovat, obtěžovat a omezovat v právu na pokojné využívání služeb MK. Prostory knihovny uživatel smí užívat jen v souladu s jejich určením.
 5. Při práci s výpočetní technikou/počítačem,který je využíván zdarma/  a jiným technickým zařízením MK je uživatel povinen se řídit písemnými instrukcemi umístěnými u zařízení a u počítačů nebo přímo v jejich programovém vybavení a také pokyny zaměstnanců MK. Nesmí přitom zasahovat do zařízení, měnit nastavení a instalace.
 6. Uživatel, který porušuje právní předpisy, knihovní řád nebo návštěvní řád knihovny, může být z prostor knihovny vykázán.                        

Čl.2

Údaje o pobytu uživatele v knihovně

 1.  Uživatel je povinen před odchodem z knihovny (případně z vymezeného prostoru) předložit ke kontrole všechny vynášené knihovní jednotky.
 2. Vynesené knihovní jednotky bez registrace výpůjčky je považováno za krádež, a dokonce i jen pokus o ni může být oznámen orgánům činným v trestním řízení.
 3. Uživatel je na výzvu zaměstnance MK povinen předložit ke kontrole svá zavazadla anebo  vyčkat příjezdu příslušníků Policie České republiky

Čl.3

Pokyny pro využívání výpočetní techniky

 1. Uživatel je povinen používat v knihovně pouze programové vybavení, které mu poskytuje MK.
 2. Uživateli je zakázáno kopírovat a distribuovat části operačního systému knihovny a nainstalovaných aplikací a programů v knihovně.
 3. Uživatel může kopírovat na formátované diskety informace získané z bází zpřístupněných v Internetu.
 4. Uživatel nese plnou odpovědnost za své případné zásahy do konfigurace počítače, které by jakýmkoliv způsobem mohly mít vliv na provoz počítače, dále je uživatel plně odpovědný za škody vzniklé jeho neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky včetně škod způsobených jím zanesenými počítačovými viry.
 5. Získané informace a data (v jakékoliv formě, na jakémkoliv médiu) slouží výhradně k osobní potřebě uživatele a k jeho studijním účelům. Není povoleno je jakýmkoliv způsobem dále rozšiřovat, rozmnožovat, kopírovat, půjčovat, distribuovat, prodávat nebo jinak využívat zejména ke komerčním účelům.
 6. Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat (viz zákon č. 121/2000 Sb. autorský zákon).
 7. Výpočetní techniku a přístup na Internet může po předložení čtenářského průkazu využívat pouze registrovaný čtenář.
 8. Při nerespektování pravidel je pracovník knihovny oprávněn ukončit uživateli práci na počítači.
 9. Pro práci s výpočetní technikou může MK stanovit časové limity a další podmínky, aby umožnila její využití většímu počtu obyvatelstvu.
 10. Použití výpočetní techniky je bezplatné.

Čl.4

 1. Na registrovaného čtenáře se v plné míře vztahují práva a povinnosti, které mají uživatelé. Registrovaný čtenář dále může využívat služby uvedené v následujících odstavcích a v čl. 5.
 2. Registrovaný čtenář má právo na absenční výpůjčky.
 3. Registrovaný čtenář má právo na výpůjčky z knihovního fondu mimo volný výběr.
 4. Registrovaný čtenář má právo na rezervování knihovní jednotky.
 5. Registrovaný čtenář má právo na blokování knihovní jednotky.

Čl.5

Meziknihovní výpůjční služby

Čtenář registrovaný v automatizované knihovně má právo na meziknihovní výpůjční služby mezi MK a ostatními knihovnami v České republice podle §14 knihovního zákona, §2 a § 3 vyhlášky č.88/2002 Sb.

 1. Meziknihovní výpůjční a informační služby knihovna poskytuje bezplatně. Za poskytnutí kopie knihovního dokumentu v rámci meziknihovních reprografických služeb může dožádaná knihovna požadovat úhradu vynaložených nákladů. Provozovatelé knihoven mohou požadovat úhradu nákladů na dopravu knihovního dokumentu (poštovné a balné).

Čl.6

Starosta MěÚ může rozhodnout o odepření služeb registrovanému čtenáři na dobu až pěti let.

Starosta tak rozhodne, pokud čtenář:

 1. spáchá trestný čin proti zájmům MK,
 2. dluží alespoň 20 000Kč a tento dluh neuhradí dříve, než soud pravomocně tento dluh uzná, nebo jiným zvlášť závažným způsobem opakovaně poruší knihovní řád.

Čl.7

Přístup ke čtenářskému kontu

 1. Registrovaný čtenář je povinen dbát, aby přístup k jeho čtenářskému kontu nebyl zneužit. Zejména nesmí nikomu přenechat k užití svůj čtenářský průkaz nebo jej dát do zástavy.
 2. Registrovaný čtenář odpovídá za každé zneužití přístupu ke svému čtenářskému kontu, které  nebylo způsobeno chybou na straně MK.

Čl.8

Registrace čtenáře mladšího 15 let

 1. Žadatel mladší 15 let vyplní čtenářskou přihlášku a jejím předložením požádá MK o registraci. Za žadatele může jednat zástupce.
 2. Přihláška žadatele musí být předem písemně schválena jeho zákonným zástupcem.
 3. Přihláška žadatele musí být podepsána ručitelem. Ten ručí za splnění závazků vzniklých až do dovršení patnácti let věku čtenáře. Ručitelem může být též zákonný zástupce.

Čl.9

Zpracovávané osobní údaje

 1. MK nezpracovává osobní údaje uživatele, který není registrovaným čtenářem, jeho zástupcem nebo ručitelem.
 2. V souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů MK zpracovává základní a další osobní údaje registrovaného čtenáře, jeho zákonného zástupce a ručitele, statistické údaje, údaje služební, údaje účetní a právní

Základními údaji registrovaného čtenáře jsou jeho:

 1. jméno a příjmení,
 2. pohlaví,
 3. datum narození,
 4. adresa trvalého pobytu,
 5. adresa pobytu na území ČR,
 6. druh a číslo osobního dokladu,
 7. stát, který tento doklad vydal, není-li jím Česká republika.

 

 1. Dalšími údaji, které však žadatel o registraci není povinen uvést, jsou:
 1. korespondenční adresa,
 2. akademické tituly,
 3. další možná spojení na čtenáře (telefon, fax apod.),
 4. číslo účtu pro účel bezhotovostního platebního styku.
 1. Registrovaný čtenář, jeho zákonný zástupce a ručitel jsou povinni změny jména, příjmení, adresy trvalého pobytu, případné korespondenční adresy osobně oznámit bez zbytečného odkladu.
 2. Statistické údaje jsou údaje o dosaženém nebo probíhajícím vzdělání čtenáře, o druhu vzdělání a o současném povolání čtenáře. Tyto údaje není žadatel o registraci povinen uvést.
 3. Údaje účetní – údaje o provedených finančních transakcích mezi čtenářem a knihovnou. 
 4. Údaje služební jsou údaje o provedených transakcích s kontem čtenáře včetně místa transakce a jména obsluhujícího knihovníka. Údaje služební jsou zejména údaje o:
 5. vydaných a zrušených čtenářských průkazech,
 6. provedení, případně i ukončení absenční výpůjčky nebo prezenční výpůjčky z fondu mimo volný výběr,
 7. objednávce knihovní jednotky z fondů mimo volný výběr,
 8. blokaci nebo rezervaci knihovní jednotky,
 9. přihlášení čtenáře k počítačové síti a výpůjčnímu protokolu MK prostřednictvím veřejného elektronického katalogu, Internetu ne služeb knihovníka.
 10. náhradě škody na vypůjčené jednotce.

Čl.10

Uchovávání osobních údajů

 1. Osobní údaje čtenáře, jeho zástupce a ručitele MK uchovává na originálech a kopiích písemností, kterými jsou (přihláška čtenáře, účetní doklady a právní). V neautomatizovaných knihovnách též listiny obsahující služební údaje.
 2. Písemnosti jsou uchovávány ve služebních prostorách knihovny, kam je zamezen přístup nepovolaných osob obvyklými prostředky (zamčené dveře, zamčené archivní skříně, osobní dohled zaměstnance). Přístup k těmto písemnostem je omezen pouze na zaměstnance, kteří s písemnostmi pracují v rámci svých pracovních úkolů stanovených vedoucími pracovníky.

Čl.11

Způsob ochrany osobních údajů

 1. Zaměstnanci knihovny jsou povinni osobní údaje zpracovávat výhradně v rámci pracovní náplně a úkolů, které jim byly stanoveny, ve výše uvedeném rozsahu a účelu a ve shodě s ustanovením zákona a dalších a dalších závazných předpisů. Jsou povinni dbát na správnost zpracovaných osobních údajů a ověřovat je podle dokladů k tomu určených, vyvarovat se jakéhokoli jednání, které by mohlo být chápáno jako neoprávněné zveřejňování osobních údajů uživatelů (např. sdělování jakéhokoli osobního údaje jiné osobě, než která je subjektem údajů nebo jejím zákonným zástupcem) a jednání, které by mohlo vést k neoprávněnému přístupu třetích osob k osobním údajům uživatelů knihovny.

Čl.12

Doba zpracování osobních údajů a jejich likvidace

 1. MK zpracovává osobní údaje od okamžiku, kdy žadatel o registraci předá MK vyplněnou přihlášku, čímž projeví souhlas se zpracováním osobních údajů.
 2. Osobní údaje čtenáře MK likviduje, jakmile čtenář písemně projeví přání dále nebýt Registrovaným čtenářem. Podmínkou je, že tento čtenář nemá vůči MK dluh.
 3. Osobní údaje čtenáře MK likviduje i bez žádosti čtenáře, pokud od konce posledního registračního období uplynula dvě léta a zároveň uplynul jeden rok od vypořádání posledního dluhu čtenáře vůči MK
 4. Čtenář, který vůči MK nemá žádný dluh, může žádat o částečnou likvidaci některých svých osobních údajů, aniž by přitom byla ukončena jeho registrace za čtenáře.
 5. Registrovaný čtenář má právo na absenční výpůjčky, na výpůjčky knihovního fondu mimo volný výběr, na rezervování a blokování knihovní jednotky.
 6. Registrovaný čtenář má právo využívat výpočetní techniku (přístup k Internetu, využívání CD-ROM a databází), či poslech zvukových dokumentů.

Čl.13

Smlouva o absenční výpůjčce

 1. MK  se čtenářem uzavře smlouvu o absenční výpůjčce jím vybraných knihovních jednotek tím, že je přičte na jeho čtenářské konto.
 2. Čtenáři v automatizované knihovně je proveden záznam o výpůjčce prostředky výpočetní techniky do paměťových médií.
 3. Čtenáři v neautomatizované knihovně je proveden záznam o výpůjčce v listinné podobě umístěním knižního lístku do výpůjčního sáčku.


Čl.14

 1. Čtenář je povinen vrátit knihovní jednotku včas a řádně v té knihovně, kde si ji vypůjčil, a to osobně nebo i prostřednictvím jiné osoby:
 2. jakmile ji nepotřebuje,
 3. před uplynutím výpůjční lhůty.

Čl.15

Výpůjční lhůta

 1. Výpůjční lhůta se vztahuje k jednotlivým výpůjčkám.
 2. Pro periodika v automatizovaných knihovnách je výpůjční lhůta dva týdny.
 3. Pro zvukové materiály je výpůjční lhůta dva týdny.
 4. Výpůjční lhůta může být v odůvodněných případech ze strany MK upravena, o čemž musí být čtenář zpraven nejpozději při uzavírání smlouvy o absenční výpůjčce.
 5. Výpůjční lhůta pro půjčování mimo knihovnu je zpravidla l měsíc.

Čl.16

Prodloužení výpůjční lhůty

 1. Probíhající lhůtu lze před uplynutím prodloužit a to i opakovaně.
 2. Výpůjční lhůtu je možné prodloužit pouze tehdy, když danou knihovní jednotku nemá rezervován jiný čtenář.
 3. Výpůjční lhůta výpůjčky uskutečněné v automatizovaných knihovnách se čtenáři prodlouží vždy, když je mu zobrazeno nebo vytištěno jeho čtenářské konto, tedy i vždy při uskutečnění nové absenční výpůjčky v automatizovaných knihovnách. Čtenář může rovněž o prodloužení výpůjční lhůty požádat osobně, písemně, telefonicky, případně e-mailem. Čtenáři se prodlužují vždy všechny výpůjční lhůty z automatizovaných knihoven, které je možno prodloužit, a to tak, jak je prodloužit lze.
 4. Čtenář v neautomatizované knihovně může o prodloužení výpůjční lhůty požádat osobně, písemně, telefonicky. Výpůjční lhůta nevrácené knihovní jednotky se rovněž prodlužuje při vrácení jiné knihovní jednotky.

Čl.17

Společná ustanovení o výpůjčkách

Smlouva o výpůjčce se řídí tímto knihovním řádem a nestanoví-li knihovní řád jinak, též ustanoveními občanského zákoníku o smlouvě o výpůjčce a o odpovědnosti za škodu. 

Čl.18

 1. Uživatel je při vypůjčování povinen si knihovní jednotku prohlédnout,  a je-li poškozena, ihned ohlásit knihovníkovi.
 2. Uživatel je povinen se o vypůjčenou knihovní jednotku řádně starat. Musí ji chránit před poškozením, ztrátou a odcizením. Nesmí znehodnocovat podtrháváním, vpisováním poznámek, vyřezáváním stránek či jinak a nepřenechat k užití dalším osobám. Uživatel je oprávněn vypůjčenou knihovní jednotku užívat pro vlastní potřebu.

Čl.19

Způsoby a náhrady

 1. O způsobu náhrady rozhoduje knihovna. Může požadovat náhradu škody (uvedení do předešlého stavu) obstaráním náhradního výtisku téhož dokumentu ve stejném vydání a vazbě nebo vázané kopie ztraceného dokumentu. Jestliže takový způsob náhrady není možný nebo účelný, může knihovna požadovat jako náhradu totéž dílo v jiném vydání, jiné dílo anebo finanční náhradu. Finanční náhradu stanovuje knihovna.
 2. Uživatel je povinen hradit i všechny náklady, které knihovně v souvislosti se ztrátou vznikly.
 3. Do vyřešení způsobu nahrazení ztráty a uhrazení všech pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

Čl.20

Sankce za přestupky proti Knihovnímu řádu

 1. Sankce z prodlení: povinnost platit poplatek z prodlení nastává dnem, který následuje po skončení stanovené výpůjční lhůty. Připadá-li poslední den stanovené lhůty na den, kdy je knihovna uzavřená, posunuje se na nejbližší další výpůjční den.
 2. Vymáhání nevrácených výpůjček nezávisle na vymáhání poplatků z prodlení vymáhá knihovna upomínkami vrácení dokumentů.
 3. Ztráta průkazu uživatele: za manipulaci a vystavení duplikátu průkazu uživatele ztraceného v období jeho platnosti se účtuje manipulační poplatek.

Čl.21

 1. Uživatel je povinen nahradit škodu zaviněnou přímo nebo zanedbáním povinností (podle občanského zákoníku, § 442, odst. 2, kde je stanoveno: ,,Škoda se hradí v penězích, požádá-li však o to poškozený a je-li to možné a účelné, hradí se škoda uvedením do předešlého stavu.“).
 2. Za škody způsobené na ostatním majetku knihovny odpovídá uživatel podle obecně platných předpisů.

Čl.22

Reklamační řád

Uživatel, který není spokojen s jakostí či množstvím služby, kterou mu MK poskytla, s jednáním knihovníka nebo s jakoukoliv další skutečností týkající se MK, může podat reklamaci.

 1. Reklamace se podává ústně nebo písemně.
 2. Pokud není možné reklamaci vyřídit ihned, MK může žádat, aby stěžovatel reklamaci podal písemně. Pokud tak stěžovatel neučiní, reklamace se nevyřídí.
 3. Reklamace se vyřizuje bez zbytečného prodlení. Není-li možno reklamaci vyřídit ihned, musí být vyřízena do jednoho měsíce ode dne podání.

Závěrečná u stanovení

 1. Výjimky z KŘ povoluje vedoucí knihovny.
 2. Nedílnou součástí KŘ jsou přílohy.
 3. V případě dílčích změn je vedoucí knihovny oprávněn vydávat dodatky k tomuto KŘ.
 4. Ruší se knihovní řád ze dne 5.6.2002.

Přílohy KŘ

 1. Ceník placených služeb a poplatků MĚSTSKÉ KNIHOVNY v Lázních Kynžvartu.

Knihovní řád je platný od 20.12.2005

Knihovní  řád je účinný od 1.1.2006   

Příloha č.1.

Ceník placených služeb v Městské knihovně v Lázních Kynžvartu.

1. Zápis uživatele činí:

 • děti 20,-Kč
 • dospělí 50,-Kč
 • lázeňští hosté 20,-Kč
 • senioři 30,- Kč

2. Roční poplatek uživatele:

 • děti 20,-Kč.
 • dospělí 50,-Kč
 • senioři 30,-Kč

3. Poplatek z prodlení: za každý den následující po skončení stanovené lhůty l,-Kč.   

4. Upomínka - vrácení dokumentu:

Děti

 • první 10,-Kč
 • druhá 20,-Kč
 • třetí 30,-Kč   

Dospělí

 • první 20,-Kč
 • druhá 40,-Kč
 • třetí 60,-

5. Ztráta průkazu uživatele v období jeho platnosti:

 • děti 5,-Kč
 • dospělí 10,-Kč

6.Využívání Internetu: poplatek není účtován – pouze tisk

7. Použití tiskárny : l strana formátu A4 – černobíle   3,-Kč

8. Kopírování: 

Formát A4

 • jednostranně 2,-Kč,
 • dvoustranně 3,-Kč

Formát A3

 • jednostranně 4,-Kč
 • dvoustranně  6,-Kč

Nakládání s osobními údaji a jejich využití knihovnou 

Ochrana osobních údajů se, s účinností od 25. května 2018, bude ve všech členských státech EU řídit závazným Nařízením EU 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Toto nařízení nově upravuje v zájmu vyšší ochrany osobních údajů podmínky jejich zpracovávání. Cílem tohoto dokumentu je poskytnout všem uživatelům služeb MěK Lázně Kynžvart informace o tom, jaké osobní údaje o nich shromažďuje, jak s nimi nakládá, z jakých zdrojů je získává, k jakým účelům je využívá, komu je smí poskytnout, kde může uživatel získat informace o svých osobních údajích, které MěK Lázně Kynžvart zpracovává a jak jsou údaje zabezpečeny.

1 Jaké osobní údaje jsou zpracovávány?

MěK Lázně Kynžvart o každém svém individuálním uživateli shromažďuje tyto údaje: jméno a příjmení, rodné číslo, bydliště, údaje o vzniku a zániku členství, kontaktní údaje člena pro komunikaci, zejména e-mailovou adresu a telefon, viz Knihovní řád (dále jen KŘ)

Základní agendy

1.1 Seznam uživatelů knihovny.

1.2 Registrační formuláře

1.3 Evidence výpůjček uživatelů knihovny.

1.4 Fotodokumentace z akcí a setkání pro propagaci MěK Lázně Kynžvart.

2 Proč MěK Lázně Kynžvart zpracovává osobní údaje svých členů?

Osobní údaje uživatelů jsou zpracovávány z důvodů, které vyplývají z činnosti MěK Lázně Kynžvart a zákona č. 257/2001 Sb., který ukládá knihovně povinnost chránit knihovní fond a ke statistickým údajům o činnosti knihovny.

2.1 Kontaktní údaje (e-mailová adresa, telefonní číslo) jsou využívány pro efektivnější komunikaci s uživateli a pro jejich informování o aktivitách MěK Lázně Kynžvart.

2.2  Poskytnutí elektronických údajů (e-mail, telefonní číslo) je dobrovolné, závisí na rozhodnutí uživatele a na tom, zda o tento způsob komunikace má uživatel zájem. Rovněž může požádat o zrušení tohoto způsobu komunikace. 

2.3 Zařazení e-mailové adresy uživatele do databáze knihovny je nabízeno uživatelům knihovny jako součást přihlášky. Uživatel může zařazení e-mailové adresy do elektronické databáze odmítnout.

2.4 Poštovní adresa je využívána pro komunikaci s uživateli - zasílání upomínek a předupomínek.

2.5 Všechny osobní údaje zpracováváme na základě smlouvy (tj. přihlášky uživatele), případně z důvodu oprávněného zájmu.

3 Kde své údaje najdete

3.1 Osobní údaje uživatelů MěK Lázně Kynžvart nejsou volně k dispozici ani v knihovně, ani na internetu.  

3.2 Uživatel má právo požádat si o výpis svých osobních údajů ze seznamu uživatelů MěK Lázně Kynžvart, může ho získat i v elektronické podobě. Žádosti vyřizuje knihovník MěK Lázně Kynžvart.

3.3 Pokud má uživatel jakékoliv nejasnosti, stížnosti, dotazy ohledně osobních údajů, může se obrátit s dotazem na UOOU.

4 Aktuálnost a úprava osobních údajů

MěK Lázně Kynžvart se snaží udržovat uchovávané osobní údaje v seznamu uživatelů aktuální, ale současně je jejich aktualizace závislá na tom, zda uživatel neprodleně informuje MěK Lázně Kynžvart o změně osobních údajů.

5 Jak dlouho údaje uchováváme

5.1 Údaje v seznamu uživatelů jsou uchovávány po dobu členství v MěK Lázně Kynžvart prodlouženou o 2 roky po ukončení členství. Během této doby má uživatel možnost si členství jednoduše obnovit. Po uplynutí 2 let jsou osobní údaje členů, kteří ukončili členství, anonymizovány a předány do archivu.

5.2 O smazání osobních údajů ze seznamu uživatelů je možné si požádat ihned po ukončení členství.

5.3 Osobní údaje o účastnících akcí (zpravidla jméno, příjmení) pořádaných MěK Lázně Kynžvart jsou smazány do tří měsíců po ukončení akce, pokud účastník při registraci nedal souhlas k dalšímu využití kontaktních údajů.

5.4 Kopie prezenční listiny akcí obsahující jméno, přímení a název zaměstnavatele mohou být předány instituci, která na příslušnou akci poskytla dotaci jako doklad o vyúčtování.

5.5 Osobní údaje jako součást zápisů z porad, výročních zpráv se uchovávají v souladu se spisovým a skartačním řádem.

6 Jak MěK Lázně Kynžvart zpracovává osobní údaje svých uživatelů?

6.1 Základní osobní údaje získá MěK Lázně Kynžvart jako součást písemné smlouvy (přihlášky) pro potřeby evidence uživatelů.

6.2 MěK Lázně Kynžvart zpracovává osobní údaje seznamu svých uživatelů ve vlastním systému a nikomu je za účelem správy nepředává. Seznam uživatelů MěK Lázně Kynžvart je přístupný pouze osobám, které určí vedení Města Lázně Kynžvart. Zpravidla se jedná a osobu pověřenou zpracováním seznamu uživatelů. Vedoucí  MěK Lázně Kynžvart a příslušný IT pracovník má přístup do celého seznamu všech uživatelů. Přístup do počítačů je chráněn osobním heslem.

6.3 Veškeré osoby, které s osobními údaji uživatelů přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány smluvní povinností mlčenlivosti.

6.4 Osobní údaje v dohodách a smlouvách, stejně jako prezenční listiny z akcí MěK Lázně Kynžvart,  jsou v některých případech předávány jako doklad pro vyúčtování a realizací projektů.

6.5 Informace o ochraně osobních údajů využívaných MěK Lázně Kynžvart je obsažena v Knihovním řádu.

Jsme členy

MAS 21

MAS 21

www.mas21.cz
Mariánskolázeňsko, o.p.s.

Mariánskolázeňsko, o.p.s.

www.marianskolazensko.net
SMO ČR

SMO ČR

www.smocr.cz

Bad Bocklet (DE) www.badbocklet.de

Bad Bocklet je obec v okrese Bad Kissingen v Bavorsku v Německu. Je to obchodní město a lázně. Bad Bocklet leží v ohybu řeky Fränkische Saale ve Frankách asi 10 km severně od okresního města Bad Kissingen . Na severní straně obec hraničí s okresem Rhön-Grabfeld.

Schöneck (DE) www.stadt-schoeneck.de

Schöneck je město v okrese Vogtlandkreis ve Svobodném státě Sasko , Německo . Nachází se 18 km jihovýchodně od města Plauen , a 35 km severně od Chebu . Schöneck je známý jako největší lyžařské středisko ve východní části Německa. S více než 700 m.n.m. je nejvýše položeným městem v okrese Vogtland. Nachází se v „hudebním koutku“, v regionu, kterému se tak říká kvůli historii výroby hudebních nástrojů.

Kde nás najdete?

Město Lázně Kynžvart
nám. Republiky 1, 35491 Lázně Kynžvart